ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งประธานกรรมการ/กรรมการดำเนินการ

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งประธานกรรมการ/กรรมการดำเนินการ