ประชาสัมพันธ์การรับสัญญาและจ่ายเงินกู้ ประเภทสามัญ

ประชาสัมพันธ์การรับสัญญาและจ่ายเงินกู้ ประเภทสามัญ

การรับสัญญาและจ่ายเงินกู้ ประเภทสามัญ มี 2 รอบ

รอบที่ 1 รับสัญญาไม่เกินวันที่ 8 ของทุกเดือน จ่ายเงินกู้วันที่ 16
รอบที่ 2 รับสัญญาไม่เกินวันที่ 23 ของทุกเดือน จ่ายเงินกู้วันสิ้นเดือน