ประชาสัมพันธ์การรับสัญญาและจ่ายเงินกู้ ประเภทสามัญ เดือนเมษายน 2561

ประชาสัมพันธ์การรับสัญญาและจ่ายเงินกู้ ประเภทสามัญ เดือนเมษายน 2561

การรับสัญญาและจ่ายเงินกู้ ประเภทสามัญ เดือนเมษายน

รอบแรกจะปิดรับสัญญาวันที่ 5 เมษายน 2561 และจ่ายเงินกู้ในวันที่ 11 เมษายน 2561