ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน