ประชาสัมพันธ์ วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้การดำเนินการรับเงินและการจ่ายเงินของสหกรณ์ฯผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความชัดเจน รวดเร็ว เหมาะสม สหกรณ์ฯจึงขอแจ้งวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของสหกรณ์ฯ เพื่อให้สมาชิกและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้  >>>>>>>>>>คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด<<<<<<<<<<

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๙/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและจ่ายเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ/กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์กรมบัญชีกลาง กรอกแบบประเมินความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการจากสหกรณ์

สมาชิกสามารถกรอกแบบประเมินความพึงพอใจโดยการสแกน QR code

qr code 2

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง การจ้างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง งดรับฝากเงิน ถอนเงิน และจ่ายเงินกู้ทุกประเภทในช่วงปิดบัญชีประจำปี

ข่าวสาร

เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2529 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก
โดยวิธีช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์ มี 2 ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญและบำเหน็จรายเดือน
2. สมาชิกสมทบ ได้แก่ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว