บริการ

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
คุณสมบัติผู้กู้
1. เป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ โดยส่งค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 1 งวด
2. มีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท

วงเงินกู้
1. สมาชิกสามัญ กู้ได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 100,000.- บาท
2. สมาชิกสมทบ กู้ได้ 2 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน แต่ไม่เกิน 50,000.-บาท

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.90 ต่อปี

การผ่อนชำระ
1. ผ่อนชำระ 12 งวด ชำระแล้ว 6 งวด ขอกู้ใหม่ได้โดยยินยอมให้หักหนี้ค้างชำระ
2. สมาชิกสามัญที่เป็นลูกจ้างประจำ ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จรายเดือน ผ่อนชำระได้ไม่เกินระยะเวลา เกษียณอายุราชการ
3. สมาชิกสมทบที่มีอายุสัญญาจ้างเหลือไม่ถึง 12 งวด ผ่อนชำระภายในอายุสัญญาจ้างที่เหลือ

หลักประกัน
1. สมาชิกสามัญ ไม่ต้องมีหลักประกัน
2. สมาชิกสมทบ ต้องมีสมาชิกสามัญ 1 คน หรือสมาชิกสมทบ 2 คน ค้ำประกัน

เอกสารประกอบการขอกู้
1. คำขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้างประจำ / บำนาญ (ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
3. สมาชิกสมทบมีคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน และหนังสือค้ำประกัน
4. สมาชิกสมทบมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินด้านการศึกษา
ผู้มีสิทธิ
1. สมาชิกสามัญ
2. คู่สมรสหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์

วงเงินกู้
1. ปีการศึกษาละ 10,000.- บาท
2. กู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อปี

การผ่อนชำระ กำหนดชำระไม่เกิน 4 งวด

เอกสารประกอบการขอกู้
1. คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินด้านการศึกษา
2. หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา หรือใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสามัญ (โดยใช้บุคคลค้ำประกัน)
คุณสมบัติผู้กู้
1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี อายุไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์ ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยร้ายแรง
2. มีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

วงเงินกู้ รายละไม่เกิน 2,000,000.- บาท

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.90 ต่อปี

การผ่อนชำระ
1. ผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด แต่ไม่เกินอายุ 75 ปีบริบูรณ์
2. สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จรายเดือน ผ่อนชำระได้ไม่เกินระยะเวลาเกษียณอายุราชการ
3. ผ่อนชำระตั้งแต่ 6 งวดขึ้นไป มีสิทธิขอกู้ใหม่ได้

หลักประกัน
1. การใช้บุคคลค้ำประกันเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ 5/2557 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
2. ผู้ขอกู้ประสงค์จะใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค้ำประกันร่วมด้วยก็ได้

เอกสารประกอบการขอกู้
1. คำขอกู้เงินสามัญ
2. หนังสือกู้เงินสามัญ
3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้
4. หนังสือค้ำประกัน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
6. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้าง / บำนาญ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

 

เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสามัญ (โดยใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค้ำประกัน)
คุณสมบัติผู้กู้
1. เป็นสมาชิกสามารถกู้ได้ตลอดเวลา
2. มีเงินได้รายเดือนเพียงพอที่จะชำระหนี้

วงเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละร้อยของทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝากสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.90 ต่อปี

การผ่อนชำระ ไม่เกิน 180 งวด

หลักประกัน
1. ทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝาก
2. เงินฝากที่นำมาเป็นหลักประกันไม่สามารถถอนได้ เว้นแต่มีจำนวนมากกว่าหนี้คงเหลือ ให้ถอนเฉพาะส่วนที่เกิน

เอกสารประกอบการขอกู้
1. คำขอกู้เงินที่ใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค้ำประกัน
2. หนังสือกู้ที่ใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค้ำประกัน
3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้กู้
5. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้างประจำ / บำนาญ

 

เงินกู้สามัญโครงการส่งเสริมสภาพคล่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ส.พ.ช.)
คุณสมบัติผู้กู้
เป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 1 ปี

วงเงินกู้
1. กู้ได้ไม่เกิน 300,000.- บาท
2. เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญต้องไม่เกิน 2,000,000.- บาท

การขอรับเงินกู้
1. ผู้กู้จะขอรับเงินทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้
2. กรณีขอรับเงินกู้บางส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 10,000.- บาท

การชำระหนี้
1. กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
2. ต้องชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกเดือน

อายุผู้ขอกู้ อัตราดอกเบี้ย หลักประกัน และเงินได้รายเดือนคงเหลือเพื่อการดำรงชีพ
ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการกู้เงินสามัญ

เอกสารประกอบการขอกู้
1. คำขอกู้เงินสามัญ (ส.พ.ช.)
2. หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ (ส.พ.ช.)
3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้
4. หนังสือค้ำประกัน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
6. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้างประจำ / บำนาญ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

 

เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ (โดยใช้บุคคลค้ำประกัน)
คุณสมบัติผู้กู้
1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. มีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15
3. ผ่อนชำระตั้งแต่ 6 งวดขึ้นไป มีสิทธิขอกู้ใหม่ได้

วงเงินกู้ ไม่เกิน 5 เท่า ของค่าตอบแทนรายเดือน
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.90 ต่อปี

การผ่อนชำระ ไม่เกิน 48 งวด และไม่เกินอายุสัญญาจ้าง

หลักประกัน บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสามัญอย่างน้อยหนึ่งคน

เอกสารประกอบการขอกู้
1. คำขอกู้เงินสามัญ
2. หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ
3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้
4. หนังสือค้ำประกัน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
6. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

 

เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ (โดยใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค้ำประกัน)
คุณสมบัติผู้กู้ เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 เดือน และส่งค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 1 งวด

วงเงินกู้ ไม่เกินร้อยละร้อยของทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.90 ต่อปี

การผ่อนชำระหนี้ ไม่เกิน 48 งวด

หลักประกัน
1. ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝาก
2. เงินฝากที่นำมาเป็นหลักประกันไม่สามารถถอนได้ เว้นแต่มีจำนวนมากกว่าวงเงินค้ำประกัน ให้ถอนเฉพาะส่วนที่เกิน

เอกสารประกอบการขอกู้
1. คำขอกู้เงินสามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค้ำประกัน
2. หนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค้ำประกัน
3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้กู้
5. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนของผู้กู้

 

 

เงินกู้สามัญโดยใช้ที่ดิน หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

1. ผู้มีสิทธิ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ซึ่งมีสิทธิขอกู้เงินสามัญ

2. ลักษณะของที่ดิน หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ค้ำประกัน
2.1 เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ หรือมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งบุคคลอื่นได้ให้ความยินยอมแล้ว หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ได้ให้ความยินยอมแล้ว
2.2  ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรืออยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งมีถนนคอนกรีตหรือ  ลาดยาง ความกว้างไม่ต่ำกว่า 5 เมตร และมีสาธารณูปโภค ได้แก่ น้ำประปาหรือ น้ำบาดาล  มีท่อระบายน้ำ และมีไฟฟ้าพร้อมใช้ งาน กรณีที่ดิน หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นไปตามลักษณะที่กำหนดในข้อ 2.2    ให้เป็นดุลพินิจและการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการ โดยให้คำนึงถึงมูลค่าและความคุ้มค่าของหลักประกันหากมีการบังคับชำระหนี้เปรียบเทียบกับวงเงินที่จะให้กู้
2.3  ปลอดจากภาระจำนอง และปราศจากเงื่อนไข ข้อห้าม ข้อกำหนด หรือข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

3. ราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันการกู้เงิน
3.1  ที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์
3.2  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด กำหนดให้เป็นผู้ประเมิน ได้ประเมินราคาไว้

4. เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้เงิน
4.1  โฉนดที่ดินพร้อมสำเนาที่ผู้ขอกู้รับรองความถูกต้องแล้ว
4.2  แผนที่ที่ตั้งของที่ดิน
4.3  ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะกรณีที่มีสิ่งปลูกสร้าง
4.4  หนังสือยินยอมตามข้อ 2.1 (ถ้ามี)

5. ขั้นตอนและวิธีการขอกู้เงิน
5.1  ยื่นแบบคำขอกู้เงินสามัญ สัญญากู้เงินสามัญโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4  
5.2  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คืนโฉนดที่ดินฉบับจริงแก่ผู้ขอกู้เงินไปก่อน
5.3  ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์แจ้งกำหนดวันนัดไปตรวจสอบลักษณะหลักประกันภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานการขอกู้เงินถูกต้องและครบถ้วน
5.4  เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการไปดำเนินการตรวจสอบลักษณะหลักประกันและสถานที่ตั้งของที่ดิน หรือที่ดินและ  สิ่งปลูกสร้างกรณีที่ต้องมีการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินไปดำเนินการในวันเดียวกันนั้นด้วย
5.5  ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์นำข้อมูลการขอกู้เงินและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เสนอคณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณา
5.6  เมื่อคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาหลักทรัพย์และราคาประเมินหลักทรัพย์ที่จะนำมาใช้ประกันการกู้เงินแล้ว ให้เสนอผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาต่อไป
5.7  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติให้ใช้ที่ดิน หรือที่ดินและ  สิ่งปลูกสร้างค้ำประกันการกู้เงินสามัญแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์เสนอเรื่องให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ต่อไป
5.8  กรณีหลักประกันที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์แจ้งผู้ขอกู้เพื่อจัดทำประกันวินาศภัย โดยผู้ขอกู้เงินเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันและให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
5.9  เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์แจ้งผู้ขอกู้เพื่อจัดทำสัญญาค้ำประกัน และดำเนินการจดจำนองตามกฎหมายต่อไป

6.  ค่าใช้จ่ายที่ผู้ขอกู้ต้องจ่าย
6.1  ค่าจัดทำประกันวินาศภัย
6.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาที่ดิน หรือที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง
6.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
6.4  ค่าใช้จ่ายในการจดจำนองและไถ่ถอน
6.5  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการ

7.  ให้ผู้จัดการสหกรณ์ประมาณการค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 แล้วแจ้งให้ผู้ขอกู้เงินทราบ
และชำระเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่สหกรณ์ก่อนวันไปดำเนินการตรวจสอบลักษณะหลักประกันเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ถ้ามีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงสูงกว่าประมาณการ ผู้ขอกู้ต้องชำระส่วนที่เพิ่มแก่สหกรณ์ หากมีเงินคงเหลือให้คืนแก่ผู้ขอกู้

หมายเหตุ
1.  การกู้เงินโดยใช้พันธบัตร ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเดิมของสหกรณ์
2.  รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกู้เงินโดยใช้ที่ดิน หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ว่าด้วยการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2556 และหลักเกณฑ์ที่ออกตามระเบียบดังกล่าว ได้แก่
                   2.1  คำขอกู้เงินสามัญโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
                   2.2  หนังสือยินยอมให้นำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้สามัญ (กรณีใช้หลักทรัพย์ของผู้อื่นมาค้ำประกัน)
                   2.3  สัญญากู้เงินสามัญโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
                   2.4  บันทึกการตรวจสอบลักษณะและสถานที่ตั้งของหลักประกัน
                   2.5  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
                   2.6  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ วิธีทำประกันวินาศภัยสิ่งปลูกสร้าง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50

เอกสารการเปิดบัญชี
1. คำขอเปิดบัญชีเงินฝาก
2. ตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิกผู้ฝากเงิน

เงื่อนไขการฝาก – ถอน
1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000.- บาท
2. จานวนเงินฝากไม่ต่ำกว่าครั้งละ 1,000.-บาท ฝากได้เดือนละหลายครั้ง
3. จานวนเงินที่ถอนไม่ต่ำกว่าครั้งละ 1,000.-บาท ถอนได้เดือนละครั้ง ถอนมากกว่าเดือนละ หนึ่งครั้ง คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 100.-บาท
4. ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 1,000.-บาท
5. ฝากเงินโดยหักจากบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ให้แจ้งสหกรณ์ภายในวันที่ 20 ของเดือน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

การถือหุ้น
สมาชิก ต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือน

เงินได้รายเดือน                                                    ถือหุ้นรายเดือน
     (บาท)                                             ไม่ต่ำกว่า(หุ้น)          ไม่เกิน (หุ้น)
ไม่เกิน 7,000                                                                      30                              1,000
เกินกว่า 7,000 – 10,000                                                   40                              1,000
เกินกว่า 10,000 ขึ้นไป                                                       50                               1,000

ดาวน์โหลดเอกสาร