บริการ

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
คุณสมบัติผู้กู้
1. เป็นสมาชิกสามัญ โดยส่งค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 1 งวด
2. มีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท

วงเงินกู้
1. สมาชิกสามัญ กู้ได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 100,000.- บาท

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.50 ต่อปี

การผ่อนชำระ
1. ผ่อนชำระ 12 งวด ชำระแล้ว 6 งวด ขอกู้ใหม่ได้โดยยินยอมให้หักหนี้ค้างชำระ
2. สมาชิกสามัญที่เป็นลูกจ้างประจำ ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จรายเดือน ผ่อนชำระได้ไม่เกินระยะเวลา เกษียณอายุราชการ

หลักประกัน
1. สมาชิกสามัญ ไม่ต้องมีหลักประกัน

เอกสารประกอบการขอกู้
1. คำขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้างประจำ / บำนาญ (ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินด้านการศึกษา
ผู้มีสิทธิ
1. สมาชิกสามัญ
2. คู่สมรสหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์

วงเงินกู้
1. ปีการศึกษาละ 10,000.- บาท
2. กู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อปี

การผ่อนชำระ กำหนดชำระไม่เกิน 4 งวด

เอกสารประกอบการขอกู้
1. คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินด้านการศึกษา
2. หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา หรือใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสามัญ (โดยใช้บุคคลค้ำประกัน)
คุณสมบัติผู้กู้
1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี อายุไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์ ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยร้ายแรง
2. มีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

วงเงินกู้ รายละไม่เกิน 2,000,000.- บาท

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.50 ต่อปี

การผ่อนชำระ
1. ผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด แต่ไม่เกินอายุ 75 ปีบริบูรณ์
2. สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จรายเดือน ผ่อนชำระได้ไม่เกินระยะเวลาเกษียณอายุราชการ
3. ผ่อนชำระตั้งแต่ 6 งวดขึ้นไป มีสิทธิขอกู้ใหม่ได้

หลักประกัน
1. การใช้บุคคลค้ำประกันเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ 5/2557 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
2. ผู้ขอกู้ประสงค์จะใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค้ำประกันร่วมด้วยก็ได้

เอกสารประกอบการขอกู้
1. คำขอกู้เงินสามัญ
2. หนังสือกู้เงินสามัญ
3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้
4. หนังสือค้ำประกัน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
6. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้าง / บำนาญ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

 

เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสามัญ (โดยใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค้ำประกัน)
คุณสมบัติผู้กู้
1. เป็นสมาชิกสามารถกู้ได้ตลอดเวลา
2. มีเงินได้รายเดือนเพียงพอที่จะชำระหนี้

วงเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละร้อยของทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝากสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.50 ต่อปี

การผ่อนชำระ ไม่เกิน 180 งวด

หลักประกัน
1. ทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝาก
2. เงินฝากที่นำมาเป็นหลักประกันไม่สามารถถอนได้ เว้นแต่มีจำนวนมากกว่าหนี้คงเหลือ ให้ถอนเฉพาะส่วนที่เกิน

เอกสารประกอบการขอกู้
1. คำขอกู้เงินที่ใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค้ำประกัน
2. หนังสือกู้ที่ใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค้ำประกัน
3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้กู้
5. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้างประจำ / บำนาญ

 

เงินกู้สามัญโครงการส่งเสริมสภาพคล่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ส.พ.ช.)
คุณสมบัติผู้กู้
เป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 1 ปี

วงเงินกู้
1. กู้ได้ไม่เกิน 300,000.- บาท
2. เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญต้องไม่เกิน 2,000,000.- บาท

การขอรับเงินกู้
1. ผู้กู้จะขอรับเงินทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้
2. กรณีขอรับเงินกู้บางส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 10,000.- บาท

การชำระหนี้
1. กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
2. ต้องชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกเดือน

อายุผู้ขอกู้ อัตราดอกเบี้ย หลักประกัน และเงินได้รายเดือนคงเหลือเพื่อการดำรงชีพ
ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการกู้เงินสามัญ

เอกสารประกอบการขอกู้
1. คำขอกู้เงินสามัญ (ส.พ.ช.)
2. หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ (ส.พ.ช.)
3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้
4. หนังสือค้ำประกัน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
6. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้างประจำ / บำนาญ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

 

 

เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ (โดยใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค้ำประกัน)
คุณสมบัติผู้กู้ เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 เดือน และส่งค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 1 งวด

วงเงินกู้ ไม่เกินร้อยละร้อยของทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.50 ต่อปี

การผ่อนชำระหนี้ ไม่เกิน 48 งวด

หลักประกัน
1. ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝาก
2. เงินฝากที่นำมาเป็นหลักประกันไม่สามารถถอนได้ เว้นแต่มีจำนวนมากกว่าวงเงินค้ำประกัน ให้ถอนเฉพาะส่วนที่เกิน

เอกสารประกอบการขอกู้
1. คำขอกู้เงินสามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค้ำประกัน
2. หนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากค้ำประกัน
3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้กู้
5. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนของผู้กู้

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25

เอกสารการเปิดบัญชี
1. คำขอเปิดบัญชีเงินฝาก
2. ตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิกผู้ฝากเงิน

เงื่อนไขการฝาก – ถอน
1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000.- บาท
2. จานวนเงินฝากไม่ต่ำกว่าครั้งละ 1,000.-บาท ฝากได้เดือนละหลายครั้ง
3. จานวนเงินที่ถอนไม่ต่ำกว่าครั้งละ 1,000.-บาท ถอนได้เดือนละครั้ง ถอนมากกว่าเดือนละ หนึ่งครั้ง คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 100.-บาท
4. ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 1,000.-บาท
5. ฝากเงินโดยหักจากบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ให้แจ้งสหกรณ์ภายในวันที่ 20 ของเดือน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

การถือหุ้น
สมาชิก ต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือน

เงินได้รายเดือน                                                    ถือหุ้นรายเดือน
     (บาท)                                             ไม่ต่ำกว่า(หุ้น)          ไม่เกิน (หุ้น)
ไม่เกิน 7,000                                                                      30                              500
เกินกว่า 7,000 – 10,000                                                     40                              500
เกินกว่า 10,000 ขึ้นไป                                                         50                              500

ดาวน์โหลดเอกสาร