การให้เงินกู้เพื่อนำไปชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

Body: 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อนำไปชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) พ.ศ.2560

Rules Type: 
ระเบียบ