คำขอกู้และหนังสือกู้เงินสามัญภายในทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก