คำขอพักชำระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกโดยการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ