คำสั่งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ