คำสั่งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด