คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์