คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์