คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์