คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์