คำสั่งที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน