คำสั่งที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน