คำสั่งที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์