คำสั่งที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ