คำสั่งที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย