ตำสั่งที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ