ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ/กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

Rules Type: 
ประกาศ
Attach Files: