ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อเช่าพระพุทธรูปบูชา และซื้อทองคำ