ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง การรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ