ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล