ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๐ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ