ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง งดรับฝากเงิน งดการถอนเงินฝาก และงดการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท