ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกโดยการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ