ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกสามัญ