ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๕ พ.ศ.๒๕๖๔