ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๖ พ.ศ.๒๕๖๕