ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง การให้เงินกู้เป็นกรณีพิเศษ