ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง