ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง การให้เงินกู้เป็นกรณีพิเศษ