ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง งดรับฝากเงิน ถอนเงิน และจ่ายเงินกู้ทุกประเภทในช่วงปิดบัญชีประจำปี