ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการ