ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการส่งเสริมสภาพคล่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต