ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้ธนาคารออมสิน