ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง งดรับฝากเงิน งดการถอนเงินฝาก และงดการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท