ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ