ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง