ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวงเงินกู้สำหรับสมาชิกสมทบ (ลูกจ้างชั่วคราว)