ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ