ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว