ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสามัญ