ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง การรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ๑๘ เดือน