ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้เพื่อการซื้อรถจักรยานยนต์