ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง