ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ