ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ